ESTATUTS


ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DELS DRETS HUMANS A CATALUNYA


Capítol I. La denominació, la finalitat i el domicili
 

Article 1
Amb la denominació ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DELS DRETS HUMANS A CATALUNYA es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.


Article 2
Els objectius de l'associació són:
La ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DELS DRETS HUMANS A CATALUNYA – ‘Observatori dels drets humans a Catalunya’ – és una entitat apolítica que té com a FINS:
a)- Defensar en tots els seus àmbits a la persona humana.
b) - Estimular la consciència de defensa dels Drets Humans a Catalunya, a nivell nacional i internacional, promocionant la cultura i els valors dels Drets Humans.
c) - Formular recomanacions a les administracions públiques d'àmbit autonòmic, nacional i internacional perquè adoptin mesures progressives a favor dels Drets Humans, en el marc del Dret Internacional, en les seves legislacions internes, i en els seus compromisos internacionals.
d) - Prestar i realitzar assessorament, serveis i informes en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari a les Administracions Públiques, Institucions, Associacions, i a tercers.
e) - Contribuir a la formació en Dret Humanitari.
f) – Fer campanyes de sensibilització en matèria de Drets Humans
g) - Contribuir a la Cooperació al Desenvolupament

 

Per a aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:
a) - Informació en el marc de les manifestacions i/o publicacions de caràcter científic, econòmic, polític i sociocultural
b) - Formació a les competències científiques i tècniques en els camps relacionats amb el seu objecte;
c) – Tallers i taules rodones sobre temàtiques relacionades amb la defensa de l'Ésser humà
Les activitats de l'associació a dalt esmentada poden organitzar-se de manera indiferent a Catalunya, la resta d'Espanya o en qualsevol altre lloc que hagi estat de triat per les seves instàncies.
Queda exclòs tot ànim de lucre.


Article 3
1. El domicili de l'associació s'estableix a TARRAGONA i radica en Carrer Eivissa, 5 , 7-1, 43005,Tarragona
2. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya.
També, i dins dels seus objectius previstos en aquests estatuts, l'associació podrà exercir també dins i fora del territori espanyol, individualment o a través de la col·laboració amb altres entitats o mitjançant la creació de filials.

 

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions


Article 4
Poden formar part de l'associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès i s'identifiquin amb les seves finalitats.
Respecte a les persones físiques:
1. Han de tenir capacitat d'obrar.
2. No poden tenir menys de 18 anys.
3. Els candidats a socis per a accedir han de comptar amb el vot favorable d'almenys dos membres de la junta directiva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l'associació.
Respecte a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d'ingrés ha de ser acordada per l'òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació.


Per a integrar-se en una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió després de la sol·licitud.
 

Article 5
Són drets dels membres de l'associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Triar o ser triats per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels estatuts.

 

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per a aconseguir-les.
2. Contribuir a la sustentació de l'associació amb el pagament de quotes (un mínim de cinc euros mensuals), i vesses.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

 

Article 7
Són causes per a ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que comunicarà per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
Capítol III. L'Assemblea General

 

Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres formen part d'ella per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent els absents, els que discrepen d'ells i els presents que s'han abstingut de votar.

 

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Triar i separar als membres de l'òrgan de govern i controlar la seva activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al pagament de les seves despeses, incloent les aportacions al patrimoni de l'associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó altra que la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no siguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.

 

​Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ha de fer-ho quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de celebrar-se dins del termini de trenta dies a partir de la sol·licitud.

 

Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria es comunicarà quinze (15) dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit dirigit al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no està, ho substitueixen, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actua com a secretari qui ocupi el mateix càrrec en la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el/la president/a. Ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
A l'inici de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, no obstant això, l'acta i qualsevol altra documentació estarà a la disposició dels socis en el local social.

 

Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui com sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, ho poden fer dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan es reunirà. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, tret que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per a adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una altra ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva (que és d'un mandat de quatre anys), si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que s'hagi obtingut la seva autorització expressa.
Capítol IV. La Junta Directiva

 

Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a, i 2 (dos) vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d'edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones triades entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d'un mínim de tres membres, entre els quals ha d'haver-hi un president i un secretari.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs es comunicaran al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que inclourà també l'acceptació del nou president i del nou secretari.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periodo3 de quatre anys. No poden ser reelegits
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot produir-se per a)
mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l'òrgan de govern
d) separació acordada per l'assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
d) qualsevol contradicció amb l'objecte de l'associació.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera reunió de l'Assemblea General que se celebri. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que sigui necessari en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per a exercir tot tipus d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'adoptin en elles.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per a aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar als vocals de la Junta Directiva que hagin d'encarregar-se de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir:
-subvencions o altres ajudes
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar compte d'això en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas podrà ser inferior a una vegada cada mes.
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.


Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se d'això. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.
3. La Junta Directiva presa els acords per majoria simple de vots dels assistents.
4. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a la confidencialitat de les resolucions del govern


Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball.
2. També pot nomenar un o diversos mandataris per a exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea General.


Article 20
Els acords de la Junta Directiva han de fer-se constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, segons sigui procedent.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència


Article 21
1. Són pròpies DEL/LA PRESIDENT/A les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment a l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
g) Representar l'associació en territori nacional i internacional.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, per el/la VICEPRESIDENT/A o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria


Article 22
EL TRESORER té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signatura els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. En cas d'absència o malaltia, Ho substitueix el vicetresorer, si hi hagués, o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.


Article 23
EL SECRETARI ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que hagin de lliurar-se, i també portar el llibre de registre de socis. en cas d'absència o malaltia, ho substitueix el sotssecretari, si hi hagués, o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.


EL PRESIDENT D'HONOR són tots els expresidents i personalitats de rellevància social convidades per la junta directiva per al càrrec. Assisteix a totes les reunions i assemblees generals. Té veu i vot. Les seves principals funcions consisteixen a representar l'associació fora del territori nacional (si rep l'encàrrec exprés de la presidència).


MEMBRES FUNDADORS: ostentessin aquest títol totes les persones que consten de l'acta fundacional.
 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball


Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, han de plantejar-les els membres de l'associació que vulguin formar-los, que han d'informar sobre aquest tema la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. També poden ser proposades per la presidència o vicepresidència de l'associació.
La Junta Directiva ha de preocupar-se d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats del qual han de presentar-li una vegada al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic


Article 25
Els recursos econòmics de l'associació s'alimenten de:
a) les quotes fixats en aquests Estatuts o en els aprovats per majoria en l'Assemblea General
b) les subvencions procedents d'organismes oficials o de particulars de dins o de fora del territori nacional espanyol
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del propi patrimoni o bé altres ingressos que puguin obtenir-se de manera legal


Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o vesses, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.


Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.


Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per a poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX. El règim disciplinari


Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena a un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que se celebri.


Capítol X. La dissolució


Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.


Article 31
1. Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant respecte a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per a triar una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.


Tarragona, 03 de febrer de 2020